FAQ
Bilweb Auctions AB

Vad ska jag göra för att kunna lägga bud?

Klicka på rubriken Skapa konto och följ instruktionen. För att kunna deltaga i budgivningen på auktionerna är registrering obligatorisk. Det är kostnadsfritt att registrera sig och skapa ett konto.

Hur fungerar budgivningen?

På alla objekt finns ett datum och klockslag angivet då nedräkning påbörjas. Detta är den tidpunkt då auktionen går in i avslutsfas. Nedräkning pågår under minst två minuter. Om ytterligare bud läggs under denna tid (sista 70 sekunderna), förlängs nedräkningstiden återigen till 70 sekunder. Auktionen avslutas när inga nya bud inkommit under nedräkningsperioden. (Med detta menar vi att budgivningen har varit avstannad under 70 sekunder). Auktionsslutet är alltså rörligt och pågår till dess att budgivningen avstannat.

Hur testas och beskrivs objekten?

Auktionsobjekt har testats av professionella värderingsmän som följer en fastlagd testrutin. Resultatet dokumenteras i objektsbeskrivningen och tillsammans med ett stort antal bilder kan man som budgivare få en god uppfattning av objektet. Vi uppmanar dock till att själv besiktiga objektet på de visningstillfällen som erbjuds eftersom alla objekt säljs i befintligt skick.

OBS! Veteran- och entusiastbilar beskrivs med fokus på objektets status utifrån ett samlarperspektiv, såsom om bilen är i originalskick, renoverad, omlackerad, ombyggd med mera. Samlarfordon används endast i begränsad omfattning och står ofta obrukade under längre perioder. Av denna anledning varudeklareras inte veteran- och samlarfordon på samma sätt som bruksfordon utan beskrivningen av fordonet syftar till att ge en god rättvisande allmänbeskrivning som grund för samlarvärde och inte för bruksvärde.

Vad betyder renoverings- eller reparationsobjekt?

Det är ett objekt som är trasigt, dåligt skick, väsentliga delar saknas mm. Objekten är i stort behov av renovering, reparation eller lämpliga att ta reservdelar från. Objekten testas endast översiktligt och kan heller inte reklameras.

Vad innebär reservationspris?

För auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som uppdragsgivaren är villig att sälja auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Reservationspriset är satt i samråd säljaren och våra experter för att vara rimligt och i underkant, så att objektet kan säljas. När reservationspriset är uppnått så markeras det i budrutan. Om reservationspriset inte uppnås kan objektet ändå säljas om överenskommelse nås efter förhandling. Högstbjudande bud är bindande även om reservationspriset inte är uppnått.

Vad innebär bedömt värde?

I beskrivningen presenteras en uppskattning av ett tänkbart värde på objektet. Angivet bedömt värde skall betraktas som en generell vägledning för denna typ av objekt. Avgörande för budgivningen är varje objekts unika skick, standard och kvalitet. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs för kan vara väsentligen högre eller lägre än det bedömda värdet. Vi rekommenderar kunderna att anpassa budgivningen till det beskrivna skicket på respektive objekt.

Hur gör man om man ångrar sitt bud?

Bud kan ångras t.o.m. 6 timmar innan auktionsavslut. Meddela oss snarast på info@bilwebauctions.se, ange objektsnummer, budgivare och vilket bud som skall tas bort.

Hur fungerar det när jag skall hämta auktionsobjektet?

Efter avslutad auktion har du som vinnande budgivare fått ett mejl med betalningsunderlag och aktuell information om tid och plats för hämtning. Ta med kopia på din betalning eller betalningsbekräftelsen från banken. Därefter skall objektet godkännas på plats och bindande köpeavtal tecknas. Glöm inte teckna ev. försäkring och att ta med den utrustning du behöver för lastning, surrning mm.

Vilka avgifter tillkommer på det klubbade priset?

För varje auktionsobjekt tillkommer en inropsavgift som anges på objektet i anslutning till budrutan. Storleken på inropsavgiften framgår vid respektive objekt och varierar beroende på objektets bedömda värde. Alla avgifter är angivna inkl. svensk moms.

Hur fungerar det med reklamationer?

Objekten säljs i befintligt skick, m.a.o. i det skick som det befinner sig i vid köptillfället. Begagnade varor har normalt mer eller mindre brister och fel, vilket man får räkna med som köpare. Väsentliga fel och brister upplyses om men normalt slitage utgör inte fel i juridisk bemärkelse. Det är därför av stor vikt att man som köpare noga kontrollera objektet innan godkännande och hämtning. Säljaren har inget ansvar för fel som uppstår efter leverans.

Om du vid leveranstillfället anser att objektet inte motsvarar dina förväntningar med hänsyn till beskrivningen, bilder, ålder m.m. har du rätt avstå köpet och då återbetalar vi inropsavgiften och objektspriset.

Innan eventuell reklamation tänk på att för fel, skador eller brister:

 • som framgår av bilder eller beskrivningen ansvaras inte
 • som borde upptäckts vid visning, provkörning eller vid leveranstillfället ansvaras inte
 • som är normalt slitage eller i övrigt normalt för objektets ålder, pris eller skick ansvaras inte
 • på objekt som säljs som renoverings- eller reparationsobjekt ansvaras inte även om vissa fel eller brister inte har tagits med i beskrivningen
 • på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning ansvaras inte. För dessa objekt gäller inte rätten till reklamation enligt konsumentköplagen.
 • Samlarfordon säljs som samlarobjekt och inte som bruksobjekt. De har ofta stått oanvända länge och kan ej tas i bruk utan teknisk genomgång. De varudeklareras inte som vanliga bruksfordon utan beskrivningen syftar till att avgöra hur intressanta de är i samlarhänseende såsom originalskick, renoveringar, modifieringar, utförande på lackering, inredning och teknik, historik med mera.
 • Köpare skall då fel upptäcks omgående reklamera detta till Bilweb Auctions. Reklamation ska ske skriftligen till info@bilwebauctions.se
 • Vid reklamationer måste Bilweb Auctions alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till Bilweb Auctions. Bilweb Auctions ska på så sätt ges möjlighet att först bedöma och godkänna kostnadsförslaget eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser.
 • Är köparen näringsidkare skall reklamation ske innan egendomen transporteras från Bilweb Auctions:s försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas ej, varför det är viktigt att noga undersöka auktionsobjektet innan det lämnar Bilweb Auctions:s försäljningsställe.
 • Bilweb Auctions äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda objekt som säljaren ansvarar för. Bilweb Auctions har också rätt att anvisa en annan likvärdig vara. Om avhjälpande av fel inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts har köparen rätt att häva köpet och mot återlämnade av objektet erhålla det belopp som erlagts. Transportkostnader ersätts men ej andra kostnader. Observera att rätt till prisavdrag inte finns vid köp av begagnade varor på auktion. Bilweb Auctions förbehåller sig rätten att vid väsentligt fel återköpa objektet för auktionspriset med avdrag för eventuellt slitage mm.
 • För ersättning för transportkostnader såsom resekostnader skall kunna utgå måste dessa styrkas av kunden genom kvitto eller på annat sätt.

Vad gäller beträffande köparens undersökningsplikt?

Det är köparen som skall kontrollera att auktionsobjektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen, objektets ålder, historik och mätarställning med mera.

Köpare ska i samband med leveransen noga undersöka auktionsobjektet och kontrollera att det svarar mot Bilweb Auctions:s beskrivning.

Begagnade varor kan ofta ha brister. Det är något som köparen måste räkna med. Enligt Konsumentköplagen anses en begagnad vara som sålts på auktion vara såld i "befintligt skick". Med detta menas att varan säljs i det skick den befinner sig vid köptillfället. Fel som upptäcks efter köptillfället ansvarar säljaren endast för om felet fanns vid köptillfället.

För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen före auktionen eller vid avhämtningen ansvarar inte säljaren. Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av egendomen, på nätet eller på plats. Auktionsköp innebär en ökad risk för köparen, men samtidigt en bra möjlighet att göra en god affär.

Kom ihåg att normalt slitage inte är fel i juridisk bemärkelse. Säljaren är endast ansvarig om auktionsobjektet är väsentligt mer sliten än man kan förvänta sig med hänsyn till ålder, miltal, användningsområde, beskrivning med mera.

Tänk på att informationen på Internet om auktionsobjekten är utformad för att vara lättillgänglig och översiktlig. B A:s tester fokuserar på sådant som i viktigt i samlarhänseende såsom generell kvalitet, bakgrund, originalutförande och övergripande teknisk funktion, medan sådant som i bedöms som normalt slitage med hänsyn till ålder beskrivs översiktligt.

Samlarbilar varudeklareras inte så som bruksfordon.

Vad gäller vid köpares dröjsmål med betalning?

Om man inte betalar inom angiven tid enligt vinstmejlet så förfaller rätten att köpa objektet. Objektet kommer då att erbjudas andra budgivare alternativt att säljas vid ett senare tillfälle. Om du som högstbjudande inte fullföljt köpet i tid kommer du att bli debiterad inropsavgiften. Gällande inropsavgifter framgår för varje auktionsobjekt under objektsvyn på webbplatsen.

Vad gäller vid köpares dröjsmål med avhämtning?

För auktionsobjekt som inte avhämtats enligt angivna tidpunkter i vinstmejlet äger Bilweb Auctions rätt att vidtaga en av följande åtgärder:

 • Låta transportera objektet till köparen på köparens bekostnad.
 • Häva köpet

Vad gäller för utländska köpare, inom och utanför EU?

Då auktionsobjekt skall gå på export till utländska köpare gäller separata villkor, se Våra Exportvillkor

Ytterligare frågor, skicka mail till kundtjänst:

info@Bilwebuctions.com

Välkomna till en lyckad bilaffär, Bilweb Auctions AB

Tack för visat intresse, du kommer nu få nyheter och information om kommande auktioner.

STÄNG